Tuesday, 28 June 2016 18:15

Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije Povjerenstvo za vrednovanje i odabir programa javnih potreba u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu

Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije

Povjerenstvo za vrednovanje i odabir programa javnih potreba u sportu

Liechtensteinov put 10

20.000 DUBROVNIK

Na temelju članka 76. Zakona o sportu, članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i članka 46. Statuta Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije a slijedom pristiglih prijedloga na Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za Aktivnosti sportskih udruga, Vrhunski sport i Manifestacije od interesa za županiju u 2016. godinini, Povjerenstvo za vrednovanje i odabir programa javnih potreba u sportu, donijelo je 27. srpnja 2016. godine sljedeću

ODLUKU

1.Sukladno javnom pozivu a temeljem kriterija za vrednovanje i odabir programa javnih potreba u sportu Dubrovačko-neretvanske županije odluka Uvrštavaju se korisnici iz Tablice 1. u Program javih potreba u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu koja se nalazi u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

2.Neraspodijeljena sredstva iz Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu Dubrovačko neretvanske županije za Aktivnosti sportskih udruga, Vrhunski sport i Manifestacije od interesa za županiju rasporedit će se u rujnu nakon provedenog još jednog Javnog poziva za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu.

3.Odluka je donešena jednoglasno i stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Povjerenstvo za vrednovanje i odabir programa javnih potreba u sportu je temeljem članka 76. Zakona o sportu, članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,Kriterija za vrednovanje i odabir programa javnih potreba u sportu Dubrovačko-neretvanske županije raspravljalo o odobravanju i neodobravanju programskih zahtjeva pristiglih sukladno Javnom pozivu za financiranje godišnjeg programa udruga iz Aktivnosti sportskih udurga, Vrhunski sport i Manifestacije od interesa za županiju u sportu Dubrovačko neretvanske županije u Ured zajednice športa Dubrovačko neretvanske županije.

U prilogu Odluke nalazi se Tablica 1. u kojoj su podaci o korisniku, namjeni i iznosu novčane potpore za odobrene programske zahtjeve.

Pouka o pravnom lijeku:

Nezadovoljni ovom Odlukom, predlagatelji programa mogu se žaliti Povjerenstvu za vrednovanje i odabir programa javnih potreba u sportu a putem ureda Zajednice športa Dubrovačko neretvanske županije, u roku od 8 dana od zaprimanja ove odluke.

PREDSJEDNIK:

Branko Bazdan

U prilogu: Tablica 1

Dostaviti: - svim predlagateljima koji su sudjelovali u Javnom pozivuza financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu;

- Uredu Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije.

Odluka Povjerenstva za vrednovanje i odabir programa javnih potreba u sportu page 002